Atsakomybės ir apribojimas

Komentarai ir kita svetainėje paskelbta medžiaga nėra patarimas, kuriuo reikėtų pasitikėti ar vadovautis. Yara atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę ir įsipareigojimus už bet kurio svetainės lankytojo ar bet kurio kito asmens, kuriam buvo suteikta informacija apie tokios medžiagos turinį, patikėjimą tokia informacija. 

Mes siekiame reguliariai atnaujinti svetainę ir galime bet kada pakeisti jos turinį. Jei reikėtų, galime sustabdyti prieigą prie svetainės arba ją uždaryti neribotam laikui. Bet kuri svetainėje pateikta medžiaga gali būti pasenusi bet kuriuo konkrečiu laiku ir Yara neįsipareigoja atnaujinti tokią medžiagą. 

Svetainėje pateikta medžiaga nesuteikia jokių garantijų, sąlygų ar išlygų dėl jos tikslumo. 

Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Yara ir su ja susijusios šalys aiškiai neprisiima atsakomybės: 

Dėl visų sąlygų, garantijų ir kitokių terminų, kurie kitu atveju gali būti numatyti pagal įstatymus.

Už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius bet kurio svetainės vartotojo nuostolius ar žalą, susijusią su svetainės medžiaga ar su jos panaudojimu, negalėjimu naudotis arba už rezultatus dėl naudojimosi šia svetaine, kaip ir su ja susijusiais kitais internetiniais puslapiais ir juose pateikta bet kokia medžiaga. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia atsisakyti numanomų garantijų, tokiu atveju, Yar’os atsakomybė bus apribota didžiausia įstatymų leidžiama apimtimi.

Kai kurios, su Yara susijusios bendrovės, gali būti atskiros korporacijos, tvarkančios savo reikalus individualiai, tačiau mes galime naudoti “Yara” pavadinimą, sakydami “mes” arba “mus”, turėdami omenyje ar kreipdamiesi į visas Yar’os kompanijas. Tai daroma patogumo sumetimais, be jokio ketinimo tiksliai nusakyti ar įvardinti santykius tarp atskirų subjektų. 

Ši internetinė svetainė ir visi joje nurodyti dokumentai, supažindins jus su internetnės svetainės ir jos prieigų naudojimosi sąlygomis bei terminais. 

Jūs, savo ruožtu, užtikrinsite, kad jūs, įeidami ir naudodamiesi šia svetaine, laikotės atitinkamų vietinių įstatymų.

Prieiga prie svetainės ir naudojimasis ja leidžiamas laikinai ir mes pasiliekame teisę atšaukti arba pakeisti bet kokią siūlomą paslaugą ar svetainėje pateiktos medžiagos turinį be atskiro įspėjimo. Mes neatsakome, jei dėl kokios nors priežasties svetainė kokiu nors metu ar tam tikrą laikotarpį bus neprieinama. Kartais mes galime apriboti prieigą prie visos svetainės, ar prie tam tikros svetainės dalies.

Jei jūs pasirinksite, arba, jeigu jums bus suteiktas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar kita panaši informacija, siekiant palengvinti naudojimąsi svetaine, jūs privalėsite tokią informaciją laikyti konfidencialia ir negalėsite jos atskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Mes turime teisę bet kuriuo metu apriboti arba panaikinti bet kokį vartotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, nepriklausomai nuo to, ar jūs jį pasirinkote pats, ar mes jums jį paskyrėme, jei, mūsų nuomone, jūs pažeidėte ir nesilaikėte kurių nors naudojimosi terminų bei sąlygų nuostatų. 

Jūs esate atsakingas už visas priemones, kurios yra reikalingos, kad galėtumėte turėti prieigą ar naudotis šia svetaine.

Intelektualinės nuosavybės teisė

Yara yra visų intelektinės nuosavybės teisių į svetainę ir visos joje paskelbtos medžiagos savininkė arba licencijos turėtoja. Darbai yra apsaugoti intelektinės nuosavybės įstatymais bei sutartimis visame pasaulyje. Visos tokios teisės saugomos. 

Mūsų “Multimedijos bibliotekoje" yra medžiagos, kuria galite naudotis pagal svetainės skyriuje pateiktas nuorodas. Jūs galite atsispausdinti vieną kopiją ir atsisiųsti bet kurio svetainės puslapio (-ių) ištraukas savo asmeniniam naudojimui. Jūs taip pat galite pranešti kitiems asmenims savo organizacijoje ar supažindinti juos su svetainėje pateikta medžiaga. Jums draudžiama daryti pakeitimus, pataisymus ar daryti skaitmenines kopijas jokios kitos svetainėje pateiktos medžiagos, išskyrus tos, kuri patalpinta “Multimedijos laboratotijoje”, taip pat draudžiama daryti pakeitimus, pataisymus ar daryti skaitmenines kopijas jokios jūsų jau atsispausdintos ar atsisiųstos medžiagos ir draudžiama naudoti bet kokias iliustracijas, nuotraukas, video ar audio siužetus bei grafikus atskirai nuo bet kokio prie jų pridedamo teksto. 

Visada privalote pripažinti mūsų, kaip svetainėje pateiktos medžiagos autorių (ar bet kurių kitų nurodytų autorių) statusą. 

Draudžiama naudoti bet kurią svetainėje pateiktos medžiagos dalį komerciniais tikslais be mūsų ar mūsų partnerių leidimo. Jei atsispausdinsite, nukopijuosite ar atsisiųsite bet kokią svetainės medžiagą, pažeisdami šias naudojimosi sąlygas, jūs nedelsiant neteksite teisės naudotis šia svetaine ir privalėsite, mūsų nuožiūra, grąžinti arba sunaikinti atsispausdintas bet kurios medžiagos kopijas. 

Yara yra užregistravusi įvairių prekinių ženklų. Be to, “Yara” pavadinimas ir šio puslapio viršuje esantis logotipas yra registruotų prekių ženklai, kurie apima, bet neapsiriboja: YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera ir YaraVita.

Susipažinkite su Yara privatumo politika