Darnus žemės ūkio vystymas

Yara siekia tapti pasauline darnaus žemės ūkio lydere ir gina poreikį didžiausias visuotines problemas susieti su didžiausiu iššūkiu (ir sprendimu) gerinti žemės ūkio produktyvumą, nes jis padeda užtikrinti maisto saugą ir mažina pasaulinio atšilimo efektą.

Yara yra įsipareigojusi prisidėti prie nuoseklaus, darnaus vystymosi – sukurti teigiamą poveikį. Kaip pripažinta pasaulinio masto bendrovė trąšų pramonės sektoriuje, Yara turi visas galimybes, panaudodama jau daugiau nei per šimtą metų sukauptą agronominių tyrimų ir pramoninės gamybos patirtį, nukreipti pasaulinį žemės ūkį nuoseklaus, darnaus vystymosi linkme.

Tvarumo atramos

Laikydamasi visuotinai priimto darnios plėtros požiūrio, Yara pripažįsta, kad nuoseklų, darnų žemės ūkio vystymąsi lemia trys svarbiausi veiksniai – atraminės kolonos:

  • Pelninga Gamyba

Ekonominis aspektas: žemės ūkis turi duoti ūkininkams pakankamą finansinį atlygį, kad jie galėtų pragyventi, skatintų gamybą ir tausotų bei saugotų aplinką.

  • Tausojama - Apsaugota Aplinka

Aplinkosaugos aspektas: žemės ūkis turi sumažinti neatsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, papildyti išnaudotus resursus, tausoti, apsaugoti ir pagerinti aplinką ir gamtinius išteklius.

  • Klestinčios Bendruomenės

Visuomeninis aspektas: žemės ūkis turi įnešti savo indėlį, kad vietinės bendruomenės klestėtų ir būtų gyvybingos, turi prisidėti prie ekonominės ir socialinės plėtros, įskaitant sveiko maisto tiekimą.

Žemės ūkio svarba

Pasauliniame darnaus vystymosi kontekste žemės ūkio sektorius yra labai reikšmingas: žemės ūkio sektorius yra stambiausias darbdavys pasaulyje, atstovauja didžiausiam bendros žemės naudotojui pasaulyje, kelia grėsmę natūralioms gamtinėms ekosistemoms ir yra atsakingas beveik už vieną ketvirtadalį viso pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Žemės ūkis atlieka lemiamą vaidmenį aprūpinant pasaulio gyventojus maisto ištekliais ir yra jautrus ir pažeidžiamas dėl klimato kaitos. 

Žemės ūkio sektorius ir maisto pramonė – pagrindiniai ir didžiausi pasaulinės ekonomikos dalyviai, kurie yra ypatingai svarbūs ir reikšmingi besivystančiose šalyse. Čia investicijos į žemės ūkį yra laikomos pelningiausiomis ir darančiomis geriausią poveikį vystymuisi – ekonomikos augimui, apsirūpinimo maisto ištekliais užtikrinimui ir kovojant su skurdu. 

Žemės ūkio produkcijos augimas buvo didžiulis: nepaisant staigaus nuosmukio kai kuriuose ūkiuose, ypač išsivysčiusiose šalyse, derlingumas ir našumas smarkiai išaugo. Tai vadinama žaliąja revoliucija, inicijuota ir vadovaujama Nobelio premijos laureato Normano Borlogo (Norman Borlaug) pastangų dėka. Šios pastangos pasiteisino įveikus badą, o pagrindiniai kriterijai – derlingų pasėlių veislių sėklos, drėkinimas, modernus žemės ūkio valdymas ir trąšų bei pesticidų panaudojimas. 

Nors maisto produktų gamyba buvo skatinama, pernelyg didelis neatsinaujinančių energijos išteklių ar agrochemikalų sunaudojimas padarė žalą aplinkai. Skleidžiant per patirtį patobulintas žinias, panaudojant modernias priemones ir taikant pažangius ūkininkavimo metodus, žemdirbiai dabar sugeba išlaikyti didelį derlingumą ir tuo pačiu apsaugoti ir tausoti aplinką. 

Dabar yra visuotinai pripažinta, kad tvarus, darniai besivystantis žemės ūkio sektorius yra esminis kelias, siekiant ekologiško ekonomikos augimo.

Tarpusavyje susiję klausimai

Pagrindinis žemės ūkio uždavinys yra gaminti maistą, numatyti didėjantį apsirūpinimo maistu poreikį ir, tvariai, nepažeidžiant pusiausvyros, patenkinti didėjančią paklausą. Tvarumas ir darna žemės ūkyje reiškia, kad pagrindinių gamtinių išteklių, pavyzdžiui, dirvožemio, maisto medžiagų ir vandens, negalima vartoti netvarkingai, nesuvokiant, kas gera, o kas bloga. Todėl, priimant sprendimą dėl tvaraus ir darnaus ūkininkavimo, būtina numatyti būdus, kaip padidinti gamtinių išteklių naudojimo efektyvumą.

Augant naujai žmonių kartai, pasaulinė maisto gamyba turi padidėti maždaug 70 procentų, ir tai turi būti pasiekta, naudojant tokio pat dydžio dirbamos žemės plotus ir sunaudojant mažiau vandens. Klimato kaita, energijos išteklių klausimai ir pablogėję, išeikvoti dirbamos žemės plotai (dirvožemiai) šią užduotį dar labiau apsunkina.

Siekiant tvariai ir darniai vystyti žemės ūkį, būtina atsižvelgti į kitas, artimai susijusias problemas: maisto, vandens, energijos išteklius ir į globalinį atšilimą.

Lyderė žinių srityje

Yara sukaupė tikrą agronominių žinių lobyną, - pagrindą tvariam žemės ūkio vystymui. Mūsų pagrindinis indėlis į tvarų žemės ūkį slypi derlingumo bei žemės ūkio našumo potencialo didinime: didinti maisto gamybą esamų žemės ūkio naudmenų plotuose yra labai svarbu, siekiant išvengti žemės naudojimo paskirties pakeitimo, kuris sukelia visuotinį atšilimą ir biologinės įvairovės nykimą.

Yara kuria ir tobulina pasėlių mitybos programas, sumažina anglies taršą dėl trąšų naudojimo, taigi ir dėl žemės ūkio vystymo; ir mes teikiame rekomendacijas augalų augintojams, kaip reikia panaudoti tikslų, tinkamo produkto kiekį tinkamu laiku. Mes skatiname gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, dalyvaudami suinteresuotųjų šalių veikloje ir plėtodami verslo partnerystę, siekiant įtakoti produktyvumą, klimato kaitos padarinių šalinimą ir užtikrinti gyventojų aprūpinimą maisto ištekliais.