Aplinkos apsauga

Poveikio aplinkai požiūriu, Yara gamybiniai rodikliai ir visos veiklos rodikliai yra puikūs. Mes skatiname savo įmones įgyvendinti tik aukščiausios klasės pramonės standartus ir mes 45% sumažinome ŠESD emisijas, daugiau, negu buvome numatę savo ambicinguose tiksluose.

Yara prioritetai – mažinti energijos suvartojimą ir išmetamų teršalų kiekį. Laikotarpiu tarp 2004 ir 2011 mes sumažinome šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo kiekį perpus, žymiai anksčiau pasiekdami 2013 – siems numatytus tikslus.

ŠESD emisija

Trąšų gamybos procesas yra sąlyginai švarus, tačiau didelių energijos sąnaudų reikalaujantis procesas. Pasauliniame kontekste, didžiausią poveikį aplinkai dėl ŠESD emisijos sukelia amoniako ir azoto rūgšties gamybos procesai. 2008 - siais Yara pristatė savo naują dujų valymo technologiją - N2O katalizatorių, kuris įgalino sumažinti azoto oksido, taip pat žinomo juoko dujų pavadinimu, išmetimą iš pramonės įmonių iki 90 procentų. N2O dujos laikomos labai reikšmingomis kitų ŠES dujų atžvilgiu.

Energijos vartojimo efektyvumas

Pastaraisiais metais daug Yara amoniako gamyklų buvo techniškai atnaujintos ir patobulintos, siekiant optimizuoti energijos vartojimo efektyvumą, o dar keliose kitose įmonėse buvo sėkmingai įgyvendintos energijos taupymo programos. Šios pastangos atsipirko. Kelios Yar’os amoniako gamyklos yra tarp 10 procentų pačių efektyviausių pasaulyje šio pramonės sektoriaus gamyklų, o vidutiniškai, kaip patvirtina Tarptautinės trąšų asociacijos (IFA angl.) atlikta lyginamoji analizė, mūsų gamyklos dirba geriau nei pasaulinis pramonės įmonių vidurkis.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas mūsų amoniako gamyklose davė papildomą naudą CO2 emisijos sumažinimui. Ši emisija sumažėja dar dėl to, kad dalį CO2 mes sugaudome ir jų dėka pagaminame nemažai pramoninių gaminių, pavyzdžiui, sausą ledą ir CO2 , skirtas maisto ir gėrimų pramonei.

Kiti poveikio šaltiniai

Kiti, labiau regioninio pobūdžio poveikio šaltiniai iš Yara gamyklų, yra maisto medžiagų prisotintos nuotekos ir rūgštinančių dujų emisija (NOx ir SOx). Tokio poveikio šaltiniai yra atidžiai stebimi ir kontroliuojami, siekiant užtikrinti, kad leidžiamos normos nebūtų viršijamos, be to, buvo imtasi veiksmų, kad emisija būtų sumažinta, pavyzdžiui, tobulinant gamybos procesus ir investicijų į valymo technologijas dėka.

Yara sunaudoja sąlyginai mažai vandens išteklių, išskyrus aušinimo tikslais, tačiau čia užteršimo rizika yra labai maža arba nėra jokio aplinkos teršimo pavojaus. Šiaurės Europoje vanduo dažniausiai gaunamas iš paviršinių vandens telkinių, t.y. iš ežerų ir upių, kai tuo tarpu kituose regionuose naudojami ir paviršiniai ir giluminiai vandenys. Apskritai, jokių reikšmingų neigiamų padarinių, susijusių su vandens vartojimu, Yara įmonių regionuose nėra. Po naudojimo, išvalytas iki leistinų normų, vanduo išleidžiamas į upių sistemas arba į jūrą.

Dulkių emisija gali turėti vietinį poveikį prie Yara gamybinės įmonės esančiose gretimose apylinkėse. Kaip ir kitų emisijų atžvilgiu, Yar’ai svarbu ir aktualu, kad emisijos iš gamybinių įmonių atitiktų leistinas išmetimų normas. Kiekvienos įmonės veiklos ataskaitoje visada pateikiami aplinkos apsaugos veiklos rezultatai, o emisijos duomenys lyginami su leistinų normų ribinėmis vertėmis.

Yara gamybos procesuose lieka nedideli kiekiai kietųjų atliekų. Visas kenksmingas atliekas tvarko atliekų vadybos specialistai. Tai apima ir katalizatorių naudojimą gamyboje, - išeikvoti katalizatoriai yra grąžinami perdirbimui.

Griežti aplinkosaugos standartų reikalavimai

Visos Yara gamybos įmonės savo veikloje vadovaujasi greižtais nacionaliniais aplinkosaugos standartų reikalavimais ir bendradarbiaudami su pramonės asociacijomis ir priežiūros bei kontrolės insitucijomis, sukuria savo aplinkos apsaugos vadybos sistemas, kurių pagrindas – ISO 14001 standartai.

Vidaus veiklos duomenys reguliariai tikrinami ir pateikiami priežiūros bei kontrolės insitucijoms. Išoriniai duomenys taip pat renkami. Juos renka nepriklausoma Šveicarijos institucija AD Fiduciaire,- tai dalis Yara veiklos ir dalyvavimo tarptautinėje metinėje emisijų iš trąšų gamyklų lyginamosios analizės asamblėjoje.

Globaliniai uždaviniai

Be Yara įsipareigojimų ir atsakomybės dėl savo gamybos įmonių veiklos, esame įsipareigoję dėti visas pastangas aplinkosaugos padėties gerinimui įvairiuose lygmenyse, įskaitant ir mūsų strateginius siekius kurti teigiamą poveikį, vystyti tvarų, darnų žemės ūkį, ir dalyvauti pasauliniuose susitarimuose.