Yara politika

Politikoje surašyti Yara principai ir siekiai darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir kokybės srityse.

Mūsų įsipareigojimai

Yara tikslas – įgyvendinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti naudą akcininkams ir visai visuomenei. Mes pasižadame visoms suinteresuotosioms šalims, savo darbuotojams, klientams ir visuomenei nuolat gerinti ir pasiekti tobulumą įgyvendinant sveikatos, aplinkos apsaugos, darbų saugos, kokybės ir produktų valdymo kontrolės standartų principus visose mūsų veiklos sektoriuose.

Sveikata ir darbų sauga

Traumų ir profesinių ligų, taip pat nelaimingų atsitikimų dėl saugos darbe nepaisymo ir žalos aplinkai įmanoma išvengti, todėl mūsų tikslas - pasiekti “nulinius” visų nelaimingų atsitikimų rodiklius. Taip pat skatiname darbuotojus gyventi sveikai ir užtikrinti sveiką gyvenimo būdą sau ir savo šeimoms. Mes apmokome darbuotojus ir esame pasirengę atitinkamiems veiksmams ekstremaliose situacijose ir bendradarbiaujame su vietinės valdžios institucijomis, siekiant pagerinti jų pasirengimą ekstremalioms situacijoms.

Aplinkosauga

Mes vykdome savo veiklą, atsižvelgdami į gamtos gyvavimo ciklų perspektyvą. Savo veikla stengiamės prisidėti prie ekologinio efektyvumo skatinimo, nuolat gerinti taupų energijos vartojimą, mažinti atliekų kiekius, emisijas ir nuotekas. Jei susidaro atliekos, jas tvarkome ir šaliname saugiai ir atsakingai. Mes projektuojame, kuriame produktus ir teikiame rekomendacijas jų naudojimui, kad neigiamas poveikis aplinkai būtų minimalus per visą jų gyvavimo ciklą.

Klimato kaita

Mūsų pramonės sektoriuje mes pasiekėme mažiausias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, pabrėždami energijos taupymą gamybos procesuose, kurdami ir naudodami emisijas mažinančias technologijas ir teikdami paslaugas bei rekomendacijas gamybos ir produkcijos panaudojimo srityse.

Kokybė

Dirbdami išvien su savo darbuotojais, siekiame nuolat gerinti mūsų verslo veiklos kokybę, gamybos procesų ir technologijų kokybę, didinti našumą ir gaminti produktus be atliekų. Mes gaminame produktus ir teikiame paslaugas pagal paskirtį ir sulaukiame gero klientų įvertinimo bei pripažinimo.

Produktų kokybės valdymo kontrolė

Mes, bendradarbiaudami su žaliavų tiekėjais, distributoriais ir klientais, dirbame pagal principą, kad mūsų produktai, o jų žaliavos, papildai ir tarpiniai produktai būtų tvarkomi, gaminami, transportuojami, sandėliuojami, parduodami ir naudojami saugiai, atsižvelgiant į sveikatos, darbo ir visuomenės saugumą, aplinkos apsaugą. Mūsų įmonėse gaminamos maisto medžiagos visada atitiks visuomenės keliamus reikalavimus saugiai maisto gamybai ir saugiai gyvūnų pašarų gamybai. Mes nuolat analizuojame ir tobuliname savo praktinę patirtį, gamybos procesus, gaminamos produkcijos kokybę, siekiant iki minimumo sumažinti riziką ir poveikį per visą produkto gyvavimo ciklą.

Valdymas ir darbuotojų įsipareigojimai

Direktorių valdyba informuojama apie glaudžiai susijusių saugos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir produktų kokybės valdymo kontrolės klausimų sprendimą ir užtikrinama, kad politikos ir valdymo dokumentai būtų parengti ir atitinkamai imamasi veiksmų įsipareigojimų įgyvendinimui. Kiekvienoje verslo srityje vadovybė ir vadovai yra atsakingi už darbuotojų švietimą, mokymą ir motyvavimą suprasti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, laikytis galiojančių įstatymų.

Ryšiai ir bendradarbiavimas

Mes skatiname atvirą bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos ir produktų kokybės valdymo kontrolės klausimais. Dirbame su vyriausybėmis, politiką formuojančiais asmenimis ir verslininkais, kurdami reglamentą bei taisykles, padedančias siekių ir įsipareigojimų įgyvendinimui.

Atskaitomybė

Mes įvertiname veiklos rezultatus ir reguliariai rengiame susirinkimus, pateikdami pranešimus suinteresuotosioms šalims apie pasiektą pažangą.