Aplinkos apsauga

Yara žinios ir sprendimai gali padėti subalansuoti ir tam tikra prasme kompensuoti neigiamą žemės ūkio ir kitos žmogaus veiklos poveikį aplinkai, ypač kenksmingų teršalų išmetimo į orą ir į vandens telkinius srityje.

Yara veikla yra glaudžiai susijusi, sprendžiant globalines problemas klimato kaitos ir aplinkos apsaugos srityse. Aplinkosauga yra viena iš trijų svarbiausių veiklos sričių, kurioje Yara yra kompetetinga padaryti teigiamą poveikį. Visų pirma, mes esame susirūpinę, kokį poveikį žemdirbystė pasauliniu mastu daro aplinkai ir ypač, kiek įtakoja pasaulinį atšilimą. Taip pat, mes suradome sprendimus, kaip sumažinti anglies dvideginio išmetimus trąšų pramonės sektoriuje ir sumažinti neigiamą žmogaus veiklos poveikį miesto aplinkoje.

Pasaulinis iššūkis

Žmogaus veikla neigiamai veikia aplinką, ypač skatinant ekonomikos augimą ir urbanizaciją, - nesuderinamą su darna. Pagrindinis pasaulinis iššūkis yra sukurti ekologišką ekonomikos augimą su kuo mažesniais anglies dvideginio išmetimais. Dabartiniu metu žemės ūkis yra pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo šaltinis, todėl žymiausias indėlis būtų anglies dvideginio išmetimų sumažinimas šiame sektoriuje – ar netgi pavertimas anglimi.

Dirbamos žemės plotų didėjimas ir žemės paskirties keitimas žemdirbystės tikslams, yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos šaltinis, be to, tai yra glaudžiai susiję su biologinės įvairovės nykimu. Mineralinių trąšų gamyba taip pat prisideda prie ŠESD emisijų, tačiau trąšos yra gyvybiškai svarbios mažinant poreikį plėsti žemės ūkio paskirties žemės plotus. Dar viena ekologinė problema, susijusi su žemės ūkiu – trąšų naudojimas: nuotėkis į vandenis, dėl ko atsiranda maisto medžiagų perteklius, galintis smarkiai paveikti jūrų ekosistemas, taip pat pabloginti gruntinio vandens kokybę.

Kitokio pobūdžio veikla taip pat gali sukelti teršalų išmetimą ir taršą. Visų pirma, tai kenksmingų dujų išmetimai iš pramonės įmonių ir transporto priemonių, įskaitant NOx emisiją, susijusią su iškastinio kuro naudojimu transporto priemonėms, energijos gamybai ir pramonės produkcijai gaminti.

Reagavimas į pasaulines problemas

Darnus pasaulinės ekonomikos augimas reikalauja rūpintis keliais aplinkosaugos aspektais. Gyventojų aprūpinimas maistu ir klimato kaita yra glaudžiai susijusios temos, reikalaujančios sprendimo, rūpinantis pasaulinėmis aplinkosaugos problemomis, įskaitant biologinės įvairovės nykimą ir užterštumą. Pagrindinis uždavinys – mažinti visuotinį atšilimą, o žemės ūkio atžvilgiu, pagrindinių investicijų reikalauja žemės ūkio našumo ir išteklių naudojimo efektyvumo didinimas.

Nors pasaulinės politikos reagavimas į klimato kaitą išlieka silpnas, pramonės sektoriaus veikla ir pažangūs sprendimai buvo sukurti ir įgyvendinti visoje maisto produktų gamybos grandinėje, siekiant skatinti darnų žemės ūkio vystymą ir sumažinti anglies dvideginio pėdsakus.

Keli stambūs, pagrindiniai ekonominiai subjektai aktyviai sureagavo į kenksmingų NOx emisiją ir patvirtino griežtesnius įstatymus, ragindami ieškoti teršalų mažinimo sprendimų.

Yara įtaka

Yara suvaidino aktyvų vaidmenį, susiedama aprūpinimo maistu ir klimato kaitos klausimus ir atkreipdama pasaulio visuomenės dėmesį į neatidėliotiną jų sprendimą, o mūsų veikla grindžiama ir vykdoma, laikantis SASK (Sveikata, Aplinkosauga, Sauga, Kokybė) politikos nuostatų. Nauja žemės ūkio vizija, pagal kurią siekiama pertvarkyti žemės ūkio sektorių, įdiegiant pažangias technologijas ir skleidžiant įgytą patirtį, yra viena iš šios veiklos sričių.

Skatindami ekologišką ir prie klimatinių sąlygų pritaikytą žemės ūkio vystymą, mes užmezgėme partnerystės ryšius, siekdami padidinti našumą ir ūkininko pajamas, kartu mažindami poveikį aplinkai. Tokie projektai vykdomi, įsijungiant į platesnio masto žaliųjų koridorių kūrimo sistemą Tanzanijoje.

Mūsų pasėlių mitybos programos, palaikomos pasitelkus tikslaus ūkininkavimo prietaisus bei naujas technologijas, padeda sumažinti anglies pėdsakus ir padidinti išteklių naudojimo efektyvumą ir įgalina panaudoti grynas maisto medžiagas. Mūsų mažai anglies turinčios trąšos daro akivaizdų teigiamą poveikį ir yra naudojamos kelioms pasėlių rūšims, pavyzdžiui, bulvėms Jungtinėje Karalystėje ir, gaminant apelsinų sultis Floridoje.

Sukūrus pažangią N2O katalizatorių technologiją ir įdiegus ją mūsų azoto rūgšties gamybos cechuose, mums pavyko žymiai sumažinti bendrovės išmetamų ŠESD kiekius, taip pat mes perdavėme šias technologijas kitoms pramonės įmonėms.

Mes padėjome parengti metodus, siekdami sumažinti emisijas, susidarančias dėl mineralinių trąšų naudojimo, įskaitant ir nuotekas į vandens gyslas. Baltijos jūros regione mes dalyvavome daugiašaliame bendradarbiavime – susitarime, kur pristatėme savo naujus sprendimus gipso gaudyklėms, naudojamoms fosfogipso laukuose, siekiant užkirsti kelią nuotekoms.

Yara siūlo kompleksinius sprendimus aplinkosaugos srityje, siekdama sumažinti neigiamą taršos poveikį, tame tarpe, veiksmingus sprendimus azoto oksidų NOx mažinimui, kvapų kontrolės priemones, susijusias su vandenilio sulfidu H2S, vandens valymo įrenginiams ir korozijos prevencijai. Ir NOx ir H2S yra pavojingi žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Mūsų pagrindinio verslo veikla yra nukreipta aplinkosaugos klausimų sprendimui, kuriant teigiamą praktinį poveikį:

  • N2O katalizatorių technologija: mūsų katalizatorių technologija sumažina azoto oksido N2O išmetimus iš azoto rūgšties gamybos cechų iki 90 procentų.
  • Mažo anglies dioksido kiekio trąšos: mes siūlome platų azotinių trąšų asortimentą, mažą anglies dioksido kiekį turinčias trąšas, taip pat didelį kitokių produktų asortimentą garantuodami mažą anglies dioksido kiekį juose.
  • Kuriame bei tobuliname sprendimus, siekdami palaikyti savo klientų pastangas gerinti aplinkosauginę veiklą, pavyzdžiui, optimizuojant trąšų panaudojimą ir valant NOx iš išmetimų.