Strateginis požiūris: teigiamo poveikio kūrimas

Yara aktyviai sprendžia globalines problemas, nes turi visas galimybes ir pasiruošusi daryti pokyčius. Mes sėkmingai įgyvendiname strateginius siekius ir kuriame vertę ir savininkams ir plačiajai visuomenei.

Išsamios žinios ir įgyta patirtis įgalina mus tobulinti ir įgyvendinti pažangius verslo sprendimus, kurie tuo pačiu padeda spręsti globalines problemas. Ekonominės sąlygos ir sėkmė yra tie svertai, kurių dėka mes kuriame teigiamą poveikį.

Darnių ir tvarių vertybių sukūrimas, kaip ir gebėjimas kurti teigiamą poveikį, priklauso nuo konkurencinių pranašumų. Yar‘os atžvilgiu, tokie pranašumai, - tai gilios, ilgamete patirtimi pagrįstos žinios, pasaulinė padėtis ir verslo veiklos mastai, taipogi savo veikla įrodytas profesinis bei gamybinis meistriškumas.

Darnaus vystymosi bei tobulėjimo esmė – gerai suderinti tarpusavyje ekonominius, aplinkosauginius bei visuomeninius interesus ir sukurti vertę, užsitikrinant pelningumą ir siekių įgyvendinimą, nes tai yra pagrindas sėkmingam globalinių uždavinių ir globalinių problemų sprendimui.

Etikos principai ir jų laikymasis

Yara kuria teigiamą poveikį konkrečiomis priemonėmis: per pagrindinę gamybinę veiklą, tikslingai nukreipdama savo įtaką ir žinias pasauliniu mastu, gerindama darnų bendrovės vystymąsi, pateikdama naujus, pažangesnius pasiūlymus ir išreikšdama savo bekompromisinį požiūrį dėl visų keliamų reikalavimų laikymosi.

Mes nuolat siekiame tobulinti savo gamybinę veiklą,- tai apima gamybos kokybės gerinimą, inovacijas, mokslinių tyrimų veiklą ir pažangių technologijų diegimą, skiriant didelį dėmesį gamybiniams rezultatams bei pasiekimams, taip pat ir SASK (HESQ angl. - Sveikatos, Aplinkos, Saugos ir Kokybės), etikos ir atitikties srityse.

Be savo tiesioginės veiklos, Yara bendradarbiauja su išorinėmis suinteresuotomis šalimis pramoninių standartų klausimais, dalyvauja politiniuose dialoguose, palaiko partnerystės ryšius ir skatina pažangias iniciatyvas trijose savo pagrindinės veiklos srityse.

Atsakas į globalinius iššūkius

Yara vysto aktyvią veiklą trijose pagrindinėse srityse, kuriose yra kompetetinga ir ypač gerai pasiruošusi kurti vertę akcininkams, klientams ir visai visuomenei: aprūpinimo maistu, išteklių valdymo, aplinkosaugos klausimų sprendime.

Ypatingo dėmesio reikalaujančios sritys buvo pasirinktos, išanalizavus pagrindines pasaulines tendencijas bei vystymosi kryptis ir iškylančias globalines problemas, atsižvelgiant į tai, kaip tai yra susiję su Yar‘os kompetencija ir verslo veikla. Aktualiausia veiklos sritis ir kartu siekis – kaip pagerinti pasaulio gyventojų aprūpinimą maistu klimato kaitos sąlygomis, o konkurencija dėl išteklių nuolat didėja.

Dėl pastarųjų metų žemės ūkio vystymo veiklos, žemės ūkis yra laikomas atsakingu už apytikriai vieną ketvirtadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus ir už žemės naudojimo paskirties pakeitimus.

Per artimiausius dešimtmečius maisto produktų gamyba turėtų gerokai išaugti, kadangi yra beveik milijardas badaujančių žmonių visame pasaulyje, o gyventojų skaičius, kaip ir poreikis maistui, kasmet vis didėja, be to, keičiasi mitybos įpročiai.

Kaip vieną iš galimų problemos sprendimo būdų, Yara skatina taupiau naudoti gamtinius išteklius: esamuose pasėlių plotuose reikėtų auginti daugiau maistui skirtų pasėlių, tikslingiau panaudoti investicijas, siekiant sumažinti nuostolius, gerinti našumą ir didinti pasėlių derlingumą.

Mes galime prisidėti, suteikdami išsamias žinias apie pasėlius bei jų ypatumus, atlikti dirvožemio tyrimą, aprūpinti mažai anglies išskiriančiomis trąšomis bei jų produktais ir galime pasiūlyti žemdirbiams problemų sprendimo priemones bei specialios paskirties prietaisus.

Teigiamo poveikio kūrimo iniciatyvos

Dalyvaudami globalinių problemų sprendime, kurdami bei tobulindami technologijas, mes įtakojame politikos sistemas, pamoninę gamybą ir procesų valdymo praktiką. Mes dalyvaujame pažangiose programose, skatiname ir plečiame partnerystės ryšius, inicijuojame naujus projektus, įnešdami savo indėlį į ekologiškos žemdirbystės vystymą.

Mūsų aktyvi veikla pasauliniu mastu įgalina mus dalyvauti politiniuose dialoguose ir pasitarnauja partnerystės ryšių plėtrai, pažangių iniciatyvų pateikimui ir skatinimui. Tai pasakytina ir apie naujo žemės ūkio įvaizdžio kūrimą – žemės ūkio vystymo gaires ateičiai, įgyvendinant žemės ūkio vystymo plėtros koridoriaus koncepciją ir, palaikant Sacharos miškų projektą. Be to, mes įsitraukėme į aktyvią veiklą Afrikoje, siekiant paskatinti ir palaikyti Afrikos žaliąją revoliuciją.

Mūsų praktinė progama pramonės srityje įgalina mus tobulinti gamybos procesus ir įdiegti geriausią pramoninę praktiką. Tuo pačiu, turime pagrindą pateikti koncepcijas dėl darnaus ir tvaraus žemės ūkio vystymo ir pasiūlyti pažangius aplinkosaugos sprendimus. Tai pasėlių mitybos programos ir tiksliųjų prietaisų panaudojimas ūkininkaujant, kurie turi įtakos žemės ūkio našumui, taip pat, siekiant įgyvendinti gyventojų aprūpinimo maistu programą. Be to, mūsų naujausia ir pažangiausia N2O technologija yra anglies pėdsakų sumažinimo garantas.