Aprūpinimas maistu

Yara vykdo savo veiklą, užtikrindama saugumą dėl apsirūpinimo maisto ištekliais globaliniu mastu. Savo globalinę padėtį ir agronominę patirtį panaudojame, siekdami įtakoti politines sistemas, inicijuoti vertybių skalę atitinkančias partnerystes ir didinti žemės ūkio našumą.

Yara aktyviai dalyvauja sprendžiant globalines problemas, susijusias su maisto trūkumu, siekdama užtikrinti saugumą planetos gyventojams, kad jie būtų aprūpinti maisto ištekliais. Aprūpinimas maistu – viena iš trijų svarbiausių sričių, kurioje mes galime įnešti savo svarų indėlį, ieškant pozityvių problemos sprendimo būdų. Įgiję ilgesnę nei šimtmečio patirtį mineralinių trąšų gamybos ir jų panaudojimo srityje, mes atsakingai pripažįstame, kad maisto produktų gamyba yra mūsų verslo pagrindas.

Pasaulinio masto iššūkis

Manoma, kad 2050 -siais metais, kai žemės planetoje gyvens 9 milijardai žmonių, vienas iš pagrindinių to laikmečio uždavinių bus planetos gyventojų pamaitinimas. Gyventojų skaičiaus augimas ir padidėjęs maisto suvartojimas dėl ekonomikos augimo, iš tiesų reikalauja, kad, lyginant su dabartiniu laikotarpiu, maisto produktų gamyba pasaulyje padidėtų 70 procentų.

Toks ženklus gamybos padidinimas turėtų būti pasiektas nenualinant gamtinių išteklių: žemės ūkio paskirties žemės plotų didinimo taip pat reikėtų išvengti, kadangi žemės naudojimo paskirties keitimas turi neigiamos įtakos ir gali sukelti pasaulinį atšilimą, o dėl gėlo vandens naudojimo žemės ūkyje jau dabar susiduriama su vandens trūkumu kitoms reikmėms.

Žemdirbystės vystymasis pasauliniu mastu yra atsakingas už didžiąją dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų, o tai savo ruožtu daro poveikį žemės ūkio našumui. Yara palaiko nuomonę, kad žemės ūkio problemų išsprendimas tuo pačiu gali būti tam tikros dalies globalinių problemų išsprendimu. Padidinus pasėlių derlingumą, galima sumažinti miškų naikinimo mastą. Naujos technologijos ir modernus žemdirbystės valdymas gali turėti didelę įtaką anglies pėdsakų sumažinimui dėl tręšimo.

Reagavimas į pasaulines problemas

Iš tikrųjų, didesnė problema yra pasaulio gyventojų aprūpinimo maisto ištekliais užtikrinimas, o ne gaminamų maisto produktų trūkumas. Teoriškai, dabartiniu metu gaminamo bei pagaminto maisto pilnai pakanka, kad žmonės pasaulyje nebadautų. Tačiau, faktiškai, aprūpinimas maisto produktais reiškia, kad būtų pakankamai kokybiško, maistinę vertę turinčio maisto už įperkamą kainą bet kuriuo metu – visur, kur gyvena žmonės.

Dabartiniu metu apie vienas milijardas žmonių pasaulyje nesijaučia saugūs dėl apsirūpinimo maistu, ypač Pietų Azijoje ir Sacharos regione Afrikoje. Apytikriai pusė badaujančių žmonių pasaulyje patys yra ūkininkai, turintys natūrinius ūkius ir neįstengiantys užsidirbti visavertei mitybai, jau nekalbant apie galimybę gauti pajamas/pelną.

Iki šiol pasaulio ūkininkams pavyksta padidinti derlingumą ir išlaikyti žemės ūkio produktų tiekimo apimtis, neatsiliekant nuo gyventojų skaičiaus augimo tempų. Taip yra todėl, kad daugelis ūkininkų taiko ir išnaudoja šiuolaikinių technologijų galimybes, taip pat įsisavina didesnius dirbamos žemės plotus. Šiandieną mes jau nebegalime sau leisti didinti dirbamos žemės plotus – privalome rasti sprendimus, didindami žemės ūkio našumą, diegdami pažangias ūkininkavimo technologijas ir vystydami darnų žemės ūkį.

Pagrindinis dėmesys pasauliniu mastu turėtų būti skiriamas derlingumo išlaikymo spragų pašalinimui per darnaus žemės ūkio našumo didinimą. Per pastaruosius metus, metinių derlingumo rodiklių didėjimas sumažėjo ir tai kelia visuomenės susirūpinimą. Dažnai tai yra siejama su investicijų sumažinimu į žemės ūkį, ypač į žinias ir infrastruktūrą per pastaruosius dešimtmečius – ir dažnai tai nelaikoma politiniu prioritetu.

Pasaulinis bendradarbiavimas

Šiuo metu visame pasaulyje žymiai daugiau dėmesio yra skiriama žemės ūkio vystymui, todėl plečiasi pasaulinis bendradarbiavimas ir viešojo – privataus sektorių partnerystės ryšiai. Yara ir toliau inicijuoja dialogus gyventojų aprūpinimo maistu klausimais ir ypač akcentuojama, kaip žemės ūkis yra susijęs su klimato kaita – rezultatai jau ryškėja, nes pastebimas visuomenėje augantis suvokimas bei supratimas apie tai, kaip šie du aspektai yra susiję tarpusavyje.

Vienas iš pavyzdžių – dėmesys, skiriamas Afrikos žemės ūkiui: čia derlius išlieka mažas, lyginant su kitais regionais, o alkstančių ir nusilpusių dėl prastos mitybos skaičius auga. Tuo pačiu pranašaujama – numatoma, kad didelė šio žemyno dalis gali nukentėti dėl klimato kaitos.

Afrika atsilieka pažangių žemės ūkio vystymo praktikų panaudojimu bei įdiegimu, o dirvožemiai dažnais atvejais kenčia dėl maisto medžiagų išeikvojimo. Per pastarąjį dešimtmetį buvo itin aktyviai sureaguota į Afrikos Žaliosios revoliucijos raginimą. Aktyvios pasaulio visuomenės pastangomis buvo pradėta remti darnaus žemės ūkio vystymo iniciatyva, kuri dabar yra plačiai pripažinta ir įvardinta ekonomikos augimo varomąja jėga.

Yara įtaka

Yara užsiima gyventojų aprūpinimo maistu problemos sprendimu keliais lygmenimis. Mes užimame lyderio pozicijas darnaus žemės ūkio vystymo srityje, panaudodami savo agronomines žinias, patirtį ir, pasinaudodami pasauline padėtimi, siūlome pažangias priemones ir sprendimus, siekdami padidinti pasėlių derlingumą, spręsdami anglies pėdsakų mažinimo klausimus, didindami išteklių naudojimo efektyvumą.

Yara inicijuoja vertingos partnerystės ryšius ir dalyvauja novatoriškuose/pažangiuose projektuose – dalindamasi patirtimi, siekiant padidinti žemės ūkio našumą. Pagrindinis mūsų teigiamas poveikis yra nukreiptas maisto produktų gamybai.

Mes pateikiame pasaulio pasėlių augintojams pažangius sprendimus, ypač augalų mitybos koncepcijos klausimais, kartu paremdami moderniomis tikslaus ūkininkavimo priemonėmis bei prietaisais. Tuo siekiame optimizuoti išteklių naudojimo efektyvumą ir ūkio pelningumą – esmines darnaus žemės ūkio vystymo sritis. Mineralinės trąšos, efektyviausios su nitratinėmis trąšomis, yra pagrindinė pasiūlymų ir tiekimų dalis. Yar’os rekomendacijos siūlo būdus, kaip pagerinti našumą, optimizuojant trąšų panaudojimą, kas dažnai įgalina sumažinti trąšų kiekius – tuo pačiu, sumažinti anglies pėdsakus.

Mūsų teigiama įtaka taip pat pasireiškia per pasaulinę veiklą, įtraukiant į dialogą suinteresuotąsias šalis, kai sprendžiami gyventojų aprūpinimo maistu klausimai, aplinkosaugos aktualijos, nagrinėjamos išteklių ir kaimo skurdo problemos. Mūsų veiklos sritis – trąšų gamyba ir žemės ūkio vystymo klausimai, taip pat dalyvavimas tarptautinėje veikloje, įtakojant globalinių problemų sprendimą.

Mes pasitelkiame savo pagrindinį verslą, siekdami užtikrinti gyventojų aprūpinimą maistu, kurdami teigiamą poveikį per:

  • produktus ir pažangius sprendimus, įnešdami savo indėlį į darnaus žemės ūkio našumo didinimą;
  • gamybos metodų tobulinimą ir pasėlių mitybos programų taikymą, maksimaliai padidinant išteklių naudojimo efektyvumą.
  • iniciatyvas, apjungiančias pagrindines suinteresuotąsias šalis ir sukuriančias partnerystės ryšius darnaus žemės ūkio vystymo paskatinimui;
  • veiklą, apjungiančią globalinių problemų ir žemės ūkio problemų, kaip dalies pasaulinių problemų, sprendimą – gyventojų aprūpinimo maisto ištekliais užtikrinimą ir klimato kaitą.