Trąšų produktų apsauga ir jų saugumas


Naujos žinios apie cheminius produktus ir nauji įstatymai dėl chemikalų naudojimo įgalina suklasifikuoti fosforines trąšas, į kurių sudėtį įeina amonio nitratas ir kiti ingredientai. Tokios rūšies trąšų produktai galėtų būti klasifikuojami kaip žmonėms, taip pat ir aplinkai, kenksmingi bei pavojingi produktai.

Metų eigoje amonio nitrato trąšos išgarsėjo kaip nelaimingų atsitikimų dalyvės ir tai turėjo įtakos transportavimo, laikymo ir naudojimo įstatymų bei teisės aktų paketimams. Produkto skilimo bei skaidymosi reakcijos gabenimo-transportavimo ir laikymo metu iššaukia toksiškų dujų išsiskyrimą ir sukelia pavojingas situacijas.

Jungtinės Tautos paskelbė Pasaulinę visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS angl.), parengtą pagal JT kriterijus. Pasaulinė visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema yra suderinta su JT rekomendacijomis dėl pavojingų krovinių gabenimo bei transportavimo - pavyzdiniu reglamentu dėl tyrimo/bandymo metodų ir pavojingumo/kenksmingumo nustatymo. Europa prisitaikė Europietišką visuotinai suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos versiją ir priėmė Produktų klasifikavimo ir ženklinimo (CLP angl.) reglamentą.

Tarptautinės JT rekomendacijos dėl pavojingų krovinių gabenimo yra įtrauktos į tarptautinį trąšų vežimo reglamentą: IMO – gabenimas jūrų keliais, ADR - sausumos keliais, RID – geležinkeliu, AND(R) – baržomis ir IATA – oro transportu. Nacionaliniai ir vietiniai įstatymai bei teisės aktai reglamentuoja trąšų laikymą bei sandėliavimą. SEVESO direktyva (Europinės taisyklės dėl cheminių avarijų pavojaus kontrolės) – pateikia rekomendacijas dėl sandėliavimo/laikymo kiekių, apimties,- pavojingų produktų rizikos įvertinimo atžvilgiu Europos Bendrijos teritorijoje.

Trąšų saugumas, atsižvelgiant į produkto rūšį

Paprastosios Amonio nitrato trąšos (dideliu nitrato kiekiu pasižyminčios trąšos)

JT AN 33,5 klasifikuoja kaip oksidatorių (5,1 klasė) dėl didelio amonio nitrato kiekio trąšų sudėtyje. Konkrečias produkto laikymo bei sandėliavimo taisykles pateikia nacionalinės valdžios institucijos. Yar’os amonio nitrato pagrindu gaminamoms trąšoms yra atliekami atsparumo detonacijai bandymai ir jos pasižymi dideliu atsparumu detonacijai. Jei į maišus įpakuotos trąšos partenka į gaisrą, maišai gali išsilydyti ir suplyšti, tačiau dėl to poveikis gaisrui bus nereikšmingas.

Išsipylusios medžiagos, į kurios sudėtį įeina amonio nitratas, tvarkymas ir atliekų utilizavimas

Medžiagą, nubyrėjusią nuo transporterio joustos ar išsipylusią iš maišų reikėtų kuo skubiau susemti, sutvarkyti ir, jei ji neužteršta ir atitinka trąšas reglamentuojančių taisyklių reikalavimus, parduoti kaip įprastinį produktą. Jei ne, medžiaga turi būti ištirpinama, kad taptų neveikli. Jei medžiaga smarkiai užteršta, ją reikėtų įvertinti kaip atliekas, o pavojingos medžiagos atliekos turi būti tvarkomos ir utilizuojamos pagal galiojančių vietinių įstatymų reikalavimus.

Be CLP Reglamento Europoje (reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo), medžiagų, savo sudėtyje turinčių amonio nitrato, laikymas bei sandėliavimas turi atitikti COMAH (Seveso) direktyvos reikalavimus. Kai kurios Europos šalys, kaip Vokietija ir Prancūzija, turi papildomus, nacionalinius įstatymus (TRGS Vokietijoje, Code de l’environment Prancūzijoje), kurie kontroliuoja tokių produktų laikymą bei sandėliavimą. Tokio pobūdžio nacionaliniai įstatymai pastaruoju metu tampa įprasti, todėl visada reikėtų pasitikslinti kiekvienu konkrečiu atveju.

Amonio nitratas ir NPK

Amonio nitratas, esantis NPK trąšų sudėtyje, aukštose temperatūrose gali pradėti skaidytis. Egzoterminės reakcijos metu iš trąšų išsiskiria šiluma ir dujos, o po kurio laiko pradeda mažėti pH. Skaidymasis dar labiau suaktyvėja kai yra chloridų, organinių medžiagų ir kai kurių metalo jonų – ypač vario (Cu2+). Skaidymasis sulėtėja, esant fosfatams, angliarūgšties medžiagoms ir kai didelis pH.

Kai kurios amonio nitrato turinčios NPK trąšos pasižymi savaiminio skaidymosi palaikymu (SSP liet.)(SSD angl.), kurį gali sukelti atsitiktinis šilumos šaltinis (> 120°C). Toks skaidymasis nesiliauja net pašalinus šilumos šaltinį ir jį sustabdyti bei užgesinti gali būti labai sunku. Pats skaidymosi procesas paprastai nėra pavojingas, tačiau jo metu išsiskiria dujos, kurias sudaro toksiškos sudėtinės dalys (pav., Cl2, HCl, NOx).

Kalcio nitrato trąšos

CN trąšų sudėtyje yra apytikriai 15% kristalinio vandens, kuris sumažina medžiagos oksiduojančias savybes. Azoto rūgšties kalcio amonio pagrindu gaminamos trąšos pagal pasaulinę visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS) ir pagal CLP Reglamentą (dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo), klasifikuojamos kaip “stipriai toksiškos, 4 H302., akis pažeidžiančios/dirginančios, H318”. Produkto pakuotės etiketės ženklinamos pagal atitinkamus cheminių medžiagų reglamentus. Jokių reikšmingų nelaimingų atsitikimų, kurių priežastimi būtų CN trąšos, niekada neįvyko.

Karbamido trąšų produktai

Karbamidinės trąšos pagal EB produktų klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą (EB Nr. 1272/2008, CLP) ir JT tarptautinį krovinių vežimo reglamentą nėra klasifikuojamos kaip pavojingos medžiagos, tačiau yra potencialiai pavojingos, kadangi, jei jos smarkiai įkaista, gali išsiskirti amoniakas. Karbamido nereikėtų maišyti su kitais chemikalais, o sumaišius su azoto rūgštimi, gali būti ypatingai pavojinga.

Prevencinės priemonės dėl trąšų panaudojimo ne pagal paskirtį

Trąšų laikymo, sandėliavimo bei tvarkymo zonos turi būti gerai apsaugotos, kad ten nepatektų pašaliniai žmonės. Trąšos, kurių sudėtyje yra amonio nitrato ar kitokios rūšies nitratų, gali būti panaudotos sprogmenų gamybai, kaip paaiškėjo ištyrus pasaulinio masto teroristinius išpuolius. Todėl tokių produktų laikymas yra ribojamas pagal įstatymus. Mineralinės trąšos, kurių sudėtyje yra 16% ar daugiau amonio nitrato, negali būti laikomos viešai. Tokius produktus leidžiama laikyti tiktai žemdirbiams ir kitiems profesionaliems vartotojams (EB Reglamentas REACH (dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų), 1907/2006).

Visuotinai pripažinta taisyklė yra tokia: jei ir nitratinio (NO3-N) ir amoniakinio azoto (NH4-N) koncentracija yra 8% ar didesnė, produkte yra daugiau nei 16% azoto amonio nitrato forma. Paprasti patarimai nusikalstamumo prevencijos srityje:

  • Mineralines trąšas laikykite užrakintose patalpose
  • Mineralines trąšas, kurios turi būti laikomos lauke, uždenkite
  • Reguliariai tikrinkite, ar netrūksta kokių nors mineralinių trąšų, t.y. ar nebuvo kas nors pavogta

Neparduokite trąšų jokiam asmeniui, jei nesate tikras, kad jos tikrai bus panaudotos pagal paskirtį.