Trąšų produktų ženklinimas


Trąšų pakuotės etiketėje rasite svarbią informaciją apie trąšų gabenimą, sandėliavimą, laikymą, tvarkymą ir naudojimą. Produktas yra klasifikuojamas ir ženklinamas pagal nacionalinius teisės aktus ir EB reglamentą ir pagal prekių vežimo klasifikaciją, remiantis pavyzdiniu JT reglamentu dėl pavojingų krovinių gabenimo bei transportavimo (TDG angl.). Produkto cheminė sudėtis produkto pakuotės etiketėje yra nurodyta pagal nacionalinius, kiekvienoje šalyje galiojančius įstatymus. Vietinėje pardavimų įstaigoje jums gali suteikti papildomą jums aktualią informaciją ir reikiamą pagalbą.

Pateiktoje lentelėje parodyta, kaip informacija apie galimus pavojus yra nurodoma etiketėje – pavyzdys apie kai kuriuos pagrindinius mūsų produktus.

Kaip buvo nurodyta įvadinėje teksto dalyje, etiketės ženklinimo elementai yra nustatomi vadovaujantis CLP reglamentu – (dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) ir tarptautinėmis teisės normomis dėl pavojingų krovinių gabenimo (TDG angl.). Tokią pačią informaciją galite rasti saugos duomenų lapuose. Žr.: CLP reglamentas: (EB) reglamentas Nr. 1272/2008, CLP arba CLP reglamentas (dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) yra taikomas visoje Europos Sąjungoje ir EEE (Europos ekonominėje erdvėje). Teisės aktai įvedė cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo sistemą, remiantis Jungtinių Tautų pasauline visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (JT GHS).

Pramonės įmonės privalo įvardinti bei nurodyti galimus pavojus, susijusius su chemikalais, prieš jiems patenkant į rinką ir atitinkamai juos suklasifikuoti. Jei produktas yra pavojingas, jis turi būti atitinkamai paženklintas, kad darbininkai ir produkto vartotojai žinotų apie galimą jo poveikį dar prieš dirbdami su juo ar jį vartodami. (Žr.: ECHA (Europos chemikalų agentūra) internetinį puslapį))

Ant produkto pakuotės visada būna užrašyta produkto kilmė. Ir didmaišių ir mažųjų trąšų įpakavimo maišų priešakinė pusė ženklinama prekių vežimo (gabenimo) etikete, - etikete pagal TDG reglamentą. Ir didmaišių ir mažųjų trąšų įpakavimo maišų nugarinė pusėpaprastai ženklinama ir pagal CLP ir pagal TDG reglamentą. Mes ženkliname konsoliduota etikete, išskyrus, kai:

  • produktas nėra klasifikuojamas pagal prekių vežimo reglamentą. Tokiu atveju ženklinama tiktai pagal CLP reglamentą, ir arba,
  • konsoliduota etikete, ant maišo šono, ženklinimo etikete zonoje

Konsoliduota etiketė apibūdinama kaip bendra, jungtinė etiketė, kurioje yra visi – ir CLP reglamento ir TDG reglamento reikalavimus atitinkantys elementai. Tokiais arvejais, kai pavojingumo ženklai yra ir TDG reglamento ir CLP reglamento piktogramoje, CLP pictograma produktas jau neženklinamas. Ant mažų trąšų maišų šono būna arba konsoliduota etiketė arba etiketė pagal CLP reglamentą (tais atvejais, kai produktas nėra klasifikuojamas pagal prekių vežimo reglamentą). Šoninėje etiketėje nebūtinai turi būti visi ženklinimai pagal CLP reglamento reikalavimus.

Produkto partijos kodas ir atsargų rotacija (YaraVita produktai)

Visi YaraVita produktai žymimi šešiaženkliu skaičiumi – produkto partijos kodu, kuris suteikia naudingą informaciją sandėlio darbuotojams. Šis partijos kodas spausdinamas ant išorinės produkto pakuotės, o skystiems produktams – ant kiekvieno produkto butelio.

Siekiant padėti produktų asortimento vadybininkams bei tvarkytojams, ant YaraVita suspensijų išorinės produkto įpakavimo taros taip pat būna atspausdinta frazė vietine kalba su nuoroda – rekomenduojama data, iki kurios produktas turėtų (perėjęs visą distributorių grandinę) pasiekti galutinį vartotoją ir turėtų būti panaudotas.

Siekiant užtikrinti informacijos apie trąšų produktą ar apie trąšų gamybos procese panaudotas žaliavas tikslumą, geriausia yra pareikalauti naujausios, peržiūrėtos saugos duomenų lapo versijos (SDL), išleistos pagal teisės aktų reikalavimus toje šalyje, kur bus panaudotas produktas (-ai). Saugos duomenų lape bus informacija apie galimus pavojus ir rekomendacijos dėl trąšų produkto tvarkymo, vežimo ir laikymo, taip pat informacija apie nepageidaujamas situacijas bei atliekų tvarkymą. Naujausio leidimo saugos duomenų lape taip pat bus nurodyta informacija apie trąšų produkto klasifikaciją pagal prekių vežimo reglamentą.